Stanovy klubu

Stanovy Klubu RC Truck Trial Praha, z.s.

1) Název a sídlo
a) Název: Klub RC Truck Trial Praha
b) Sídlo klubu: Ke Strašnické 14/51, 100 00 Praha 10

2) Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem o modelářství.

3) Poslání a předmět činnost
Cílem činnosti klubu je rozvoj modelářství v amatérské i sportovní činnosti, se zřetelem na ochranu zájmů a prosazování potřeb modelářů, provádění reklamních a ukázkových akcí s modelářským zaměřením, podpora začínajících modelářů a pořádání modelářských a sportovních podniků a soutěží.

4) Členství
Členem klubu může být každá fyzická a právnická osoba. Členství v klubu schvaluje výbor na základě písemné žádosti. Podmínkou členství je zaplacení členských příspěvků. Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí oznámit písemně výboru. Členství zaniká úmrtím, zrušením klubu, vyloučením na základě mimořádných okolností. Mimořádnou okolností je zejména dlouhodobá neomluvená účast na společně organizovaných akcích, členských schůzích nebo poškození dobrého jména klubu. Zánik členství schvaluje výbor klubu.

5) Práva a povinnosti
Všichni členové klubu mají stejná práva a povinnosti, zejména:
a) podílet se na činnosti klubu
b) využívat podle dohodnutých pravidel služby poskytované klubem
c) volit a být volen do výboru a revizní komise klubu s výjimkou členů mladších 18 let
d) hlasovat či jiným způsobem rozhodovat o činnosti klubu
e) odvolat se proti rozhodnutí týkajících se vlastní osoby ke členské schůzi
f) dodržovat Stanovy klubu a ostatní závazná usnesení výboru a členské schůze
g) platit členské příspěvky
h) chránit dobré jméno klubu
i) chránit majetek klubu
j) vystupovat jménem klubu vůči třetím osobám jen za souhlasu výboru

6) Právní subjektivita
Právní subjektivita klubu je dána registrací u Ministerstva vnitra ČR a to na základě zákona č.83/1990 Sb. v platném znění.

7) Organizace klubu
Strukturu klubu tvoří:
a) Členská základna
b) Výbor klubu
c) Předseda

i) Členská základna – volí výbor klubu a revizní komisi.

ii) Výbor a revizní komise následně volí své předsedy. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Svolává jí výbor zpravidla 1x za čtvrt roku. Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor svolat, pokud o to požádá více než 1/2 registrovaných členů.

iii) Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

iv) Oznámení o svolání členské schůze se provádí písemnou formou/zveřejnění na internetových stránkách klubu.

v) Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

(1) schvalovat stanovy, organizační a jednací řád klubu
(2) projednávat zásadní otázky činnosti klubu
(3) nejméně 1x za rok projednávat a schvalovat zprávu výboru hospodaření a zprávu revizní komise
(4) schvalovat plán činnosti a rozpočet
(5) volit výbor a revizní komisi
(6) stanovit název a symboliku klubu
(7) stanovit výši členského příspěvku

vi) Výbor klubu řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi a schází se podle potřeby. Jednání výboru řídí předseda, který je zároveň statutárním zástupcem klubu. Předseda může v případě potřeby pověřit jiného člena klubu jednat za klub. Statutárním orgánem klubu a osobou mající právo jednat za klub může být pouze občan ČR starší 18 let.

vii) Výbor klubu:

(1) odpovídá za hospodaření podle schváleného rozpočtu
(2) vede evidenci členů
(3) zajišťuje plnění usnesení členských schůzí

viii) Revizní komise je nezávislá na výboru klubu a plní zejména tyto úkoly:

(1) kontroluje dodržování Stanov klubu
(2) provádí revizi hospodaření
(3) dává stanoviska ke kontrolním akcím a zjištěním jiných orgánů oprávněných ke kontrolám
(4) prošetřuje stížnosti a oznámení členů
(5) podává zprávu o své činnosti minimálně 1x ročně na členské schůzi

ix) Klub je povinen hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře v souladu s těmito Stanovami. Klub zaniká rozhodnutím členské schůze, která poté jmenuje likvidátory.

8) Majetek a hospodaření
Majetek, s nímž hospodaří Klub RC Truck Trial Praha a majetek nově vytvořený klubem je plně ve vlastnictví klubu. Hospodaření klubu se řídí zásadami schválenými členskou schůzí. Předpokládaným zdrojem příjmu jsou:

a) členské příspěvky
b) případné dary a dotace

9) Změny ve stanovách
Případné změny nebo úpravy stanov může odsouhlasit pouze vice než 2/3 většinou Členské schůze klubu svolaná předsedou klubu.

Tomáš Elbl
Ke Strašnické 14/51
100 00 Praha 10
—————————————
Předseda přípravného výboru

Ministerstvo vnitra ČR
JUDr. Ivana Breburdová
náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4