Pravidla RCTT

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha

Platnost od 1. 4. 2013

1. Všeobecné

1.1. Základy RC Truck Trialu

Závody jsou primárně určeny pro vozidla, která by mohla jezdit truck trialové závody skutečných vozidel.

1.2. Přihlášení, řidič, navigátor, vícenásobný start

Přihlášení se provádí u technických komisařů před závodem nahlášením údajů o řidiči, modelu a RC soupravě. Startovné činí 150,- Kč. Startovné platí každý závodník a v případě přihlášení více modelů jedním závodníkem se startovné platí za každý model.
Každý řidič zaplacením startovného se osobně a neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody při škodách a nehodách při závodu a v souvislosti s ním vůči pořadatelům a jeho personálu, jakož i úřadům a takovým osobám, které jsou k dispozici na cestě anebo v terénu v dané lokalitě. Za veškeré škody způsobené modelem odpovídá řidič (majitel) modelu.

Pro jízdu v sekci může mít řidič navigátora, který řidiči napomáhá při orientaci v sekci. Účast navigátora musí být bodovači nahlášena před každým vjezdem vozidla do sekce.
Jeden závodník může přihlásit do každé kategorii pouze jeden model, s výjimkou kategorií B (tří a čtyř nápravové modely, S1B, S2B, S3B), kde může přihlásit ke startu jeden tří nápravový model a jeden čtyř nápravový model do jedné kategorie. S jedním vozidlem smí startovat více posádek.

2. Protesty

Vedení závodu řeší všechny sporné otázky spojené s průběhem závodu.
Rozhodnutí bodovače jsou pevná a není možné o nich diskutovat. Pokud se jedná o nevyřešitelný problém, rozhodne vedení závodu, které vydá konečné neodvolatelné rozhodnutí.
Protest proti soutěžnímu vozidlu nebo bodování musí být podán bezprostředně po zjištění možných nesrovnalostí s pravidly a budou rozhodnuty vedením závodu ihned, maximálně však před vyhlášením výsledků závodu.
Za nekorektní chování může být závodník vyloučením ze závodu. Před závodem je provedena rozprava vedení závodu, bodovačů a posádek. Během rozpravy mohou být jednotlivé body pravidel doplněny, upřesněny nebo výjimečně změněny (musí být proveden zápis o změně). Tyto změny/doplnění mohou platit buď pro daný závod, nebo do konce sezóny.

3. Technická přejímka

Přejímka všech modelů probíhá před každým závodem a je prováděna technickým komisařem/komisaři. Při této přejímce bude předána jezdci bodovací listina s vyznačením handicapu. Modely, na kterých byly po technické přejímce provedeny změny (např. změna obrysu modelu, konstrukční změny podvozku) musí být znovu předloženy technickému komisaři na posouzení.

Modely budou rozděleny do níže uvedených kategorií a současně musí splňovat technické předpisy dané kategorie a to i před každým vjezdem do sekce v průběhu závodu. V případě nepovolené úpravy modelu po přejímce může být řidič vedením závodu vyloučen ze závodu a řidič obdrží za celý den maximální počet trestných bodů. Techničtí komisaři mají právo namátkových kontrol modelu během závodu. Všechny přijaté modely do závodu musí být během rozpravy se závodníky k dispozici k nahlédnutí ostatním závodníkům.

4. Technické předpisy

Modely budou rozděleny jednak do šířkových kategorií a jednak do typových kategorií.

4.1. Šířkové rozlišení kategorií

Šířka modelů se měří přes boky pneumatik přední nápravy. Šířka přes pneumatiky na ostatních nápravách modelu musí být v rozmezí +/- 5 mm od naměřené šířky přední nápravy.

4.2. Typové rozlišení kategorií

S – Sériová nákladní vozidla a jim blízká
P – Prototypy

Kategorie S může být rozdělena na kategorie SxA (pro dvounápravové modely) a SxB (pro tří a čtyřnápravové modely).

4.3. Nepovolená vozidla

Principiálně nejsou povoleny:

 • pásová nebo polopásová vozidla
 • stavební stroje
 • vojenská speciální vozidla
 • zemědělské a lesní speciální stroje
 • osobní terénní vozidla lehčí než 3,5 tuny (např. Jeep, Pick up, buggy) dodávková vozidla
 • monster trucky
 • crawlery
 • připuštěny nejsou nedokončené modely nebo podvozky

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout model, který není vhodný pro trial.

4.4. Všeobecné technické požadavky

 • je zakázáno používat pneumatiky s nabitými hřeby nebo sněhovými řetězy
 • je zakázán pohon modelu spalovacím motorem
 • elektrické zařízení musí být u kategorie S při pohledu shora plně zakryto kabinou nebo korbou/nástavbou.

Pro kategorie P musí být toto zařízení úměrně zakryto

 • je zakázáno jakékoliv zařízení, které umožňuje opětovné postavení modelu při převrácení zpět na kola
 • výměna dílů (pneumatik, disků, motoru, baterek…) během závodu (nikoliv v sekci) na modelu je povolena, ale nesmí dojít k takovým změnám rozměrů modelu, které by neodpovídaly příslušné kategorii, ve které je model zařazen

RC souprava musí pracovat v pásmu 40MHz, 27MHz nebo 2.4 GHz systém DSM, musí mít výměnné krystaly nebo možnost volby kanálu na vysílači. V případě shodnosti kanálů se dotčení závodníci dohodnou buď na výměně krystalu nebo na režimu zapínání vysílačů

Kategorie

Šířka modelu od

Minimální šířka branky

Maximální velikost pneumatik

Doporučené měřítko

1

180 mm

240 mm

110 mm

1:16 – 1:12

2

240 mm

290 mm

135 mm

1:12 – 1:10

3

300* mm

350 mm

165 mm

1:8

4.5. Kategorie S – sériové nákladní vozidla a jim blízká

Jedná se o modely skutečných nákladních vozidel. Model musí zachovat hlavní rysy pro konstrukci nákladních vozidel, což znamená:

 • vozidla 4x4x2, 6x6x2, 6x6x4, 8x8x2, 8x8x4 nebo 8x8x6
 • vzhled odpovídá skutečnému vozidlu (u atypických vozidel je nutné doložit fotografií existenci předlohy – předloha nemusí být použita pro TRIAL), tj. rozměry modelu (rozvor, rozchod, výška, rozměry kabiny, průměr pneumatik) musí s tolerancí 15% odpovídat skutečnému vozidlu
 • chování, tj. pohyb jednotlivých dílů modelu (nápravy, korby, rámu…) vůči sobě musí být podobný reálnému chování skutečného vozidla
  model musí mít přední nárazník, který je v šířce celé kabiny vč. blatníků a je umístěn na přibližně stejném místě jako u originálu a dostatečně odolný
 • model musí mít přední sklo nebo síť – vyklápěcí provedení je povoleno
 • model musí mít dvě vnější zrcátka na obou stranách modelu, která jsou podobná originálu nebo odpovídají skutečné velikosti a jsou umístěna na stejném místě jako u originálu. Mohou být pevná nebo sklápěcí
 • je povoleno použití závaží v modelu. Polohu závaží lze měnit pouze mezi sekcemi a nesmí překročit obrys vozidla
 • model musí mít nosný rám (bod 4.7), samostatnou kabinu pro posádku a korbu/nástavbu
 • model musí mít (s výjimkou pro kategorii S1A a S1B – viz dále) ochrannou klec, která ve všech třech pohledech (půdorys, bokorys, nárys) kopíruje kabinu (pracoviště posádky). Klec musí být k modelu připevněna minimálně na čtyřech místech. Přední dva úchyty mohou být nahrazeny jedním společným úchytem umožňující kroucení nosného rámu vůči ochrannému rámu. Klec musí mít dvě šikmé podpěry v podélném směru spojující horní rám klece a korbu/rám modelu za kabinou. Ukotvení podpěr musí být minimálně 3,5 cm (kategorie 1), 5 cm (kategorie 2) a 6,5 cm (kategorie 3) za kabinou. Pro kategorii S1A a S1B nemusí být model vybaven ochranným rámem. V tomto případě mu bude přidělen handicap +0,2, tj. celkový počet trestných bodů získaných během závodu bude vynásoben koeficientem 1.2. Pokud model kategorie S1A a S1B nebude vybaven ochranným rámem, musí mít uzavřenou kabinu, tj. nad posádkou musí být pevná střecha.
 • všechny modely musí mít za kabinou pro řidiče korbu/nástavbu. Korba může být zcela nebo částečně z trubkového rámu a musí být spojitá, tj. jednotlivé díly korby/nástavby nesmí se vůči sobě výrazně pohybovat. Odstup kabiny řidiče od nástavby nesmí být větší než 3 cm a vzadu musí minimálně končit na konci nosného rámu a/nebo za běhounem pneumatiky poslední nápravy. Půdorys musí být pravoúhlý (je povoleno zkosení nebo zaoblení rohů do velikosti mince 20 Kč). Šířka korby musí být v celé délce stejná a může být u kategorie 1 o 1 cm z každé strany užší než šířka přes boky pneumatik náprav pod korbou, u kategorie 2 o 1,5 cm a u kategorie 3 o 2 cm. Výška nástavby nesmí být níže než horní bod pneumatik a výše než 5 cm nad horním bodem pneumatik
 • všechny pneumatiky všech náprav při pohledu shora musejí být zakryty v podélném směru plným, neprůhledným materiálem. Přední pneumatiky mohou vyčnívat v příčném směru ze zakrytí (blatník, kabina) u kategorie 1 o 1 cm a u kategorie 2 o 1,5 cm a u kategorie 3 o 2 cm. Je povoleno rozšíření blatníků, aby byla splněna podmínka zakrytí kol.
 • nejsou povoleny brzdy na jednotlivá kola, jednotlivě seřiditelné tlumiče, pérování a péra, pomocné agregáty (hydraulická ruka).
 • je zakázáno odpojovat nebo blokovat jednotlivé nápravy, jsou zakázány rozdílné otáčky na nápravách/kolech (nevztahuje se na rozdílné otáčky kol na jedné nápravě způsobené funkcí diferenciálu)
 • maximální úhel zatáčení kloubů řízení je 45°

4.6. Kategorie P – prototypy

Prototypy jsou modely, které nemohou být zařazeny do kategorie S. Musí splňovat podmínku teoretické vyrobitelnosti ve skutečnosti, tj. zachovány poměry velikosti místa pro posádku k velikosti celého vozidla a doporučenému měřítku.

 • jsou povoleny kombinace náprav 4x4x2 až NxNxN
 • prototyp musí mít nosný rám (bod 4.7)
 • u dvounápravových modelů je povolen jeden kloub otočný pouze okolo vertikální osy. U tří a vícenápravových modelů je povolen jeden kloub otočný okolo horizontální a vertikální osy (samostatně nebo kombinovaně)
 • kabina musí být minimálně pro 2 jezdce sedící vedle sebe a šířka kabiny musí být minimálně 50% šířky modelu
 • tvar kabiny musí být alespoň částečně podobný tvaru kabiny z náklaďáku nebo předloze jezdící ve skutečném trialu
 • nejsou povoleny brzdy na jednotlivá kola, ale brzdění jednotlivých náprav je povoleno.
 • jsou zakázána zařízení, která umožňují změnu celkové šířky nebo délky.
 • je povoleno použití závaží v modelu. Polohu závaží lze měnit i za jízdy modelu, ale nesmí překročit obrys vozidla

4.7. Nosný rám

Nosný rám je základní pevnou nosnou konstrukcí modelu podélně vedoucí od osy první po poslední nápravu. Na rám jsou upevněny jednotlivé nápravy a/nebo jejich odpružení, další nosné prvky jako příčníky, kabina a hlavní komponenty vozu, a to buď přímo, nebo nepřímo. Všechny nápravy musí být umístěny pod vodorovnou rovinou nosného rámu. Rovina rámu nesmí být výše než 1.5 násobek průměru pneumatiky, měřeno na modelu připraveném k jízdě (včetně baterek) položeném na rovné podložce. Minimální šířka rámu v nejužším místě musí být minimálně 20% šířka auta (měřeno v místě maximálního vnějšího rozměr auta). Navíc musí funkčně plnit takovou roli, že bez rámu by model fyzicky nemohl fungovat.

5. Hodnocení sekcí

5.1. Poškození modelu, havárie, dotyk s modelem

Poškozené modely jsou komisařem nebo bodovačem sekce posouzeny a v případě nutnosti vyloučeny. Poškozením modelu je myšleno odpadnutí/poškození kabiny (i částečné) nebo jiné výrazné části modelu či jiné potencionální zvýhodnění proti původnímu stavu modelu (rozměr, výška těžiště, váha). Převrácení vozidla a zpětného postavení vozidla na kola bez vnější pomoci nemá vliv na přidělení trestných bodů. Každá posádka má právo využít možnosti postavení modelu do sekce dle bodu 5.2.

Posádka se nesmí přímo nebo nepřímo dotknout modelu v sekci, vyjma vrácení vozidla na kola (bod 5.2). Dotyk je důvodem k ukončení jízdy v dané sekci a všechny zbylé branky budou hodnoceny jako neprojeté.

5.2. Dotyk s modelem

Jakýkoliv kontakt vozidla s řidičem, komisařem nebo fotografem se považuje za ruční kontakt. Když se vozidlo v sekci při jízdě k bráně převrhne, pak se musí zase postavit na sousedícím místě s bezpečným stanovištěm ve směru jízdy. Když se vozidlo převrhne před nebo v bráně, postaví se v naposledy jetém směru za neprojetou bránu. Když se vozidlo převrátí přes ohraničení tratě, je navráceno zpět do sekce. Pokud se vozidlo prokutálí branou, která není v jeho aktuální trase, jsou udělovány trestné body pouze za převrácení. Stejně jako opuštění sekce.

5.3. Hodnocení průjezdu branek

0 bodů
bez chyby
nehodnotí se spadnutí brankové tyče břehem zeminy, sesuvem kamení apod. (neúmyslně). Pokud nelze tyč umístit na dané místo, vozidlo může dále pokračovat a má dané brankové pole projeté. Po projetí tohoto brankového pole, bodovač musí zajistit usazení tyče opět na nejbližší dané místo

3 bod
– za každou změnu směru jízdy, za změnu směru jízdy se považuje změna smyslu otáčení kol

8 bodů
– dotek s jednou brankovou tyčí. V případě opuštění branky obrysem modelu a opětovném dotyku s brankovou tyčí, bude to vyhodnoceno jako další dotyk. Dotyk s tyčí se hodnotí na celé délce tyče a kdekoliv na modelu.

38 bodů
– za zlomení je považováno fyzické přejetí tyče se současným dotykem této tyče se zemí alespoň jedním kolem, popř. dotek tyče se zemí způsobený libovolnou částí auta nebo za zlomení tyče je považováno přejetí brankové tyče libovolnou částí mezi koly jedné nápravy nebo mezi nápravami. Zlomením tyče branka nepřestává existovat a je možné ji znovu projet. Brankovou tyč lze zlomit několikrát.

40 bodů
– každá branka projetá špatným směrem nebo opakovaně (podruhé) projetá branka. Branka zdolaná jiným způsobem než jízdou po kolech se nepovažuje za správně projetou branku.

– manuální dotyk – model se sekne/hrabe a nemůže jet dál, nebo vjede v kopci první nápravou do branky, ale hrabe a nemůže jí projet, pak bodovač auto poponese.

– manuální dotyk – technická závada – třeba výměna baterek

80 bodů
– převrácení včetně manuálního dotyku. To samé platí, i když se auto dostane zase na kola. Pokud se však auto postaví z hodně velké nakloněné roviny, když se s ním jede dál ve směru, tak platí jako, že se nepřevrátilo (vozidlo jede ve velkém náklonu opřené např. o kámen, ale stále jede, nejedná se o převrácení). Pokud se vozidlo prokutálí branou, která není v jeho aktuální trase, jsou udělovány pokutové body pouze za převrácení. Stejně jako opuštění sekce – viz bod 5.2

120 bodů

– neprojetá branka včetně manuálního doteku, v případě předčasného ukončení sekce nebo diskvalifikace je stanoveno 120 bodů krát počet neprojetých brankových polí plus plný časový limit pro danou sekci, dále se tímto počtem bodů ohodnotí nerespektování komisaře/bodovače – jednorázově nedbalost při zabezpečení modelu, ohrožení diváků a účastníků v sekci

160 bodů
Při dotknutí/přejetí modelu přes ohraničení sekce. Model bude vrácen tam, odkud trať opustil.

Pokud jezdec nenastoupí do sekce, obdrží 120 krát počet brankových polí (včetně branek START a CÍL) trestných bodů plus plný časový limit určený pro danou sekci. Branky smějí být projety modelem popředu nebo pozadu (couváním), barevné značení musí být ale vždy vlevo ve směru jízdy. Každá branka je považována za projetou, pokud obrys vozidla opustil branku a obě kola první nápravy vjíždějící do branky a všechna kola alespoň na jedné straně vozidla překročila linii branky uvnitř brankových tyčí. Pokud vozidlo do nějaké branky vjede, avšak branku nezdolá, může branku pro příští pokus znova opustit, vyjma startovací branky. Pokud není stanoveno pořadí projetí branek, mohou se jet v libovolném pořadí. Za provedení své trasy je zodpovědný samotný řidič. V případě nejasného vedení trasy je oprávněn dávat informaci pouze bodovač/komisař při prohlídce trati. Pracovní čas v sekci je 8 minut (po dohodě může být změněn s ohledem na charakter sekce).

Listina s bodováním bude k nahlédnutí bezprostředně po projetí sekce. Při hodnocení je přítomen pouze bodovač a posádka.

6. Závody

6.1. Zařazení do kategorií; nejmenší počet účastníků

Pro obsazení každé kategorie je dostatečné, pokud se jí v závodu účastní alespoň dvě posádky. Pokud by počtu dvou nebylo dosaženo, je posádka s vozidlem připojena k nejbližší, rozměrově a typově vhodné kategorii, bez nároku na výsledek. V tomto případě je posádka informována a má možnost ze soutěže odstoupit a je jí zpět vráceno startovné v plné výši. V průběhu soutěžního dne, nesmí posádka změnit vozidlo. Změna modelu stejné kategorie a o stejném počtu náprav v průběhu seriálu nemá vliv na přidělené body.

6.2. Průběh závodu

Závod se jede na 2 kola. Každé kolo obsahuje 3 sekce. Jezdci mohou absolvovat jednotlivé sekce v libovolném pořadí. Po uzavření registrace řidičů a modelů budou řidiči rozřazeni do skupin. Doporučená velikost skupiny je do 10 řidičů. Pořadí jezdců v sekci je na dohodě jezdců s ohledem na možnost přecházet mezi jednotlivými sekcemi/kategoriemi. Do prostoru sekcí se nesmí vstupovat. Trénink v sekcích není povolen. Před zahájením jízd mají posádky možnost prohlídky sekce. Vstup do sekce může být povolen řidiči a jeho navigátorovi, bodovači a pověřenému fotografovi. Bodovač hlásí posádce modelu průjezd (čistý, dotyk, zlomená tyč…). První vozidlo se připraví na start po vyzvání bodovačem. Následující vozidlo musí být připraveno ke startu, jakmile jiné vozidlo sekci opustí.

Jezdec po ukončení jízdy v sekci má povinnost bodovat jezdce startujícího hned po něm. V případě nezkušenosti v bodování bude nahrazen zkušenějším jezdcem startujícím před nebo po něm. Prvního jezdce bude bodovat dobrovolník nebo bodovač bude určen losem.

6.3. Umístění v závodu

Vítězem závodu je řidič s nejméně trestnými body ve své třídě. Při shodnosti bodů bude sloužit k rozhodnutí celkový dosažený čas ze všech sekcí.

7. Seriál

7.1. Vypsané seriály

Vyhlášení Seriály pro jednotlivé kategorie je provedeno před prvním závodem sezony dle počtu přihlášených jezdců dané kategorie. V případě většího počtu závodníků jedné kategorie, pro kterou nebyl vyhlášen seriál může být otevřen dodatečně seriál pro danou kategorii.

7.2. Umístnění v seriálu

Celkovým vítězem seriálu je ten, kdo na konci dosáhne ve své třídě nejvíce bodů. Počet bodů přidělovaných za umístnění v jednotlivých závodech:

1. místo ……………… 20 bodů

2. místo ……………… 17 bodů

3. místo ……………… 15 bodů

4. místo ……………… 14 bodů

5. místo ……………… 13 bodů atd.

V případě 6 a více závodů v seriálu se dva nejhorší výsledky vždy škrtají. V případě 5 a méně závodů v seriálu se škrtá pouze jeden nejhorší výsledek. Pro účast v poháru musí řidič odjet minimálně 2 závody v dané kategorii. Při shodnosti bodů bude sloužit k rozhodnutí součet anulovaných bodů. Není-li ani pak možno rozhodnout, je bráno v potaz množství trestných bodů u obou konkurentů, které získali v již absolvovaných závodech. Není-li ani pak možno rozhodnout, je jim oběma přiznáno stejné umístění.

8. Sekce

8.1 Stavba sekcí

Každá sekce je tvořena jednou brankou START a CÍL a maximálně 10 průjezdními brankami. Prostor sekce může být zcela nebo částečně označen (výstražná páska nebo obdobným způsobem položeným přímo na zemi, aby nešlo ohraničení podjet modelem). V tomto případě se model nesmí dotknout ohraničení. V případě doteku je jízda modelu v sekci ukončena, započteny jsou tak všechny zbývající branky jako neprojeté. Za dotyk se nepovažuje, když model na toto ohraničení spadl (minimálně jednou polovinou kol před dotykem neměl model kontakt s terénem, posoudí bodovač). Sekce může být ohraničena proti vstupu nepovolaným osobám (může být shodné s ohraničením sekce). Do sekcí může být také zakázán vstup řidičům. Branka START musí být orientována tak, aby model při průjezdu touto brankou vjel do sekce. Branka CÍL musí být orientována tak, aby model při jejím projetí opustil prostor sekce. Průjezdní branky jsou stavěny se zřetelem, aby nehrozilo modelům nebezpečí výrazného poškození. Jednotlivé brankové tyče jsou stavěny svisle, tj. „na olovnici“. Šířka branky může být širší než minimální šířka pro příslušnou kategorii. Při stavbě branek např. ve svahu se musí přihlížet k bočnímu náklonu vozidla při ideálním průjezdu touto brankou. Prostor před a za brankou musí být dostatečný i pro více nápravové modely. Přejezd mezi brankami může být volen tak, aby byl přiměřeně náročný pro danou kategorii.

8.2 Dohled nad sekcí

Vedení závodu zodpovídá za regulérnost stavby sekce, je oprávněn opravovat vytyčení trasy, řešit sporné otázky dotýkající se sekce nebo zavřít sekci, není-li její průběh korektní. Pak získají všichni účastníci dané sekce 0 trestných bodů. Pokud se sekce poškodí průjezdem předchozího závodníka, je na bodovače upravovat sekci před každou jízdou. Obecně platí, že se sekce po průjezdu modelu neopravuje s výjimkou poškození mostů a umístnění brankových tyčí.

9. Obecná ustanovení

Výjimky nejsou povoleny.
Součástí těchto pravidel je výklad pravidel. V prostoru sekcí je zakázáno kouřit.


Pravidla - plánek